Podmioty powiązane wg. RODO | Regulamin świadczenia usługKomu powierzamy Państwa dane w biznesie -czyli podmioty powiązane wg. RODO w naszym wirtualnym biurze w Katowicach

Szanowni Państwo,

 

 

informujemy, że podpisując umowy z naszą firmą, Państwa dane mogą trafić do współpracujących z nami podmiotów:

1. OBLIGO Biuro Rachunkowe NIP: 6511515607.

2. Google, LLC

3. Ochrona obiektów na Mickiewicza 29 w Katowicach

4. Inne firmy zajmujące się, np. widykacją długów, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

/powyżej 4 wpisy/

 

Pobierz aktualny Regulamin xBiuro.com Wirtualne Biuro w Katowicach

 

Dodatkowa informacja o przetwarzaniu danych w naszym biurze wirtualnym w Katowicach:

   • Administratorem danych osobowych xSolutions Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice;
   • Na mocy art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
    z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) “RODO”, administrator powołuje inspektora danych osobowych;
   • Kontakt z Administratorem danych wirtualnego biura w Katowicach jest możliwy np. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: katowice@xbiuro.com;
   • Powyżej wyszczególniona firma przetwarza dane osobowe w celach: realizacji umowy świadczenia usługi zawartej z Klientami xBiuro.com Wirtualne Biuro:
   • Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 gł. lit. b RODO);
   • Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
   • Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
   • W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

MEMORANDUM POROZUMIENIA – dot. R O D O

Drogi kliencie,

w dniu 25. maja br. wchodzi w życie ustawa potocznie zwana jako RODO, czyli:

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W zwiazku z powyższym, pragniemy uszczegółowić zapisy wiążącej nas Umowy.

Klient (Usługobiorca) pozostaje administratorem wszystkich przychodzących do niego danych (całości odbieranej korespondencji), który na mocy podpisanej umowy z xSolutions (Usługodawcą) upoważnia go do przetwarzania i okresowego przechowywania tych danych. xBiuro pełni rolę podmiotu przetwarzającego – procesora.

Skany samych kopert listów przychodzących, tj. bez ich otwierania i dostępu do treści korespondencji wykonywane są na zasadzie dorozumienia – zakłada się, że skoro podmiot (w tym osoba fizyczna) wysyła koresponencję do Usługobiorcy to wyraża zgodę na przetwarzanie danych zawartych na kopercie w celu poinformowania go o takowej korespondencji. Nieotwierana poczta zwykła jest przetwarzana (np.) przechowywana również na zasadzie dorozumienia – skoro Klient zakupił usługę wirtualnego biura, to oznacza, że tego oczekuje i wyraża zgodę na takie działanie.

Skany treści korespondencji poleconej i za potwierdzeniem odbioru są dokonywane w oparciu o udzielone pełnomocnictwa pocztowe. Jeżeli Klient udzielił naszej firmie takiego pełnomocnictwa i poinformował nas o tym fakcie, to rozumiemy(dorozumienie), że wyraża zgodę na przetwarzanie przez naszą firmę takiej korespondencji.

Usługobiorca, zgadzając się na treść tego Memorandum, potwierdza zgodę wyrażoną w zawartej przez obie strony Umowie na dotychczas świadczony zakres usług, otwieranie, skanowanie, wysyłanie wykonanych skanów pocztą e-mail, okresowe przechowywanie oryginałów przychodzącej do Usługobiorcy korespondencji, a także na okresowe (np. na żądanie) wysyłanie korespondencji, jak również okresowe usuwanie kopii elektronicznych oraz zniszczenie całości korespondencji w przypadku jej nieodebrania po zakończeniu świadczenia usługi. Wszelkie późniejsze prośby Usługobiorcy o inne działania ze strony Usługodawcy (np. prośba o wyniesienie danych z biura w celu przekazania ich na mieście) jest wyrażeniem zgody na takie działanie. Celem udzielenia niniejszej zgody jest zapewnienie świadczenia usług w dotychczasowym standardzie.

Usługodawca informuje, że wszystkie przetwarzane dane są pozyskiwane, przetwarzane i składowane zgodnie z RODO, a lista podmiotów powiązanych, które mogą przetwarzać część danych klientów (np. w celu księgowania wystawianych im faktur) w dniu 25.05.2018r. zostanie zamieszczona na stronie xbiuro.com (sekcja Podmioty powiązane wg.RODO) i będzie na bieżąco aktualizowana. Usługodawca prosi Usługobiorcę o poinformowanie współpracyjących z nim osób fizycznych o możliwości przetwarzania ich danych przez xSolutions (tylko w przypadku wybrania poczty tradycyjnej jako sposobu kontaktu), np. w sposób taki, w jaki dopełnia tego obowiązku Usługodawca.

Ponadto, Usługodawca informuje (zgodnie z obowiązkiem informacyjnym RODO) , że:

– Usługobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

– okres przechowywania danych w formie elektronicznej przez Usługdawcę wynosi od 1 do 2 miesięcy (starsze niż miesiąc dane w formie elektronicznej są kasowane z wszelkich dysków i skrzynek mailowych Usługobiorcy z początkiem każdego miesiąca kalendarzowego). Dane w formie papierowej składowane są do końca trwania umowy i utylizowane w terminie usuwania danych elektronicznych;

– danymi kontaktowymi w sprawie przetwarzania i ochrony danych osobowych są dane kontaktowe firmy podane na stronie internetowej xbiuro.com;

– Usługodawca informuje, że każda osoba fizyczna, której dane są przetwarzane, powinna wyrazić na to dobrowolną i świadomą zgodę, oraz zostać poinformowana o prawie do jej wycofania;

– Usługodawca oświadcza, że nie stosuje żadnego profilowania;

Powyższa treść ma charakter ogólny – jest jednolita dla wszystkich Klientów naszej firmy. Podpisanie niniejszego porozumienia oznacza potwierdzenie zgody na przetwarzanie danych w dotychczasowym zakresie. Niniejsze porozumienie, z punktu widzenia Klienta, w żaden spośob nie zmienia zakresu ani rodzaju świadczonych przez xBiuro (xSolutions) usług w stosunku do już wypracowanego sposobu współpracy, udzielonych pełnomocnictw, zapisów wiążącej obie strony Umowy.

 

Proszę zapoznaj się z innymi ciekawymi artykułami traktującymi o wirtualnym adresie w Katowicach, ochronie prywatności i bezpieczeństwie przetwarzania danych w naszym wirtualnym biurze w Katowicach:

Dlaczego adres Mickiewicza 29 w Katowicach jest najlepszy dla Twojej firmy?

Jak chronić prywatność w biznesie?

Bezpieczeństwo danych i ochrona prywatności